„Európsky fond regionálneho rozvoja“

                                                                   Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o zrealizovala projekt s názvom: „Výroba nových platových profilov pre zatepľovacie systémy ETICS“, ktorý je
spolufinancovaný z európskych štrukturálnych fondov na základe Zmluvy o poskytnutí NFP medzi spoločnosťou GUNNEX SK, s.r.o a Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.01.2018.  

Informácie o projekte

Operačný program: Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Schéma pomoci: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

Kód projektu v ITMS2014+: 313031F316

Miesto realizácie projektu: Beluša

NFP: maximálne do výšky 199 999,82 EUR

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu: 06-08/2017

Zmluva o poskytnutí NFP:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3275184&l=sk

 

 

 

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je zavedenie inovovaných výrobných procesov a s ním spätá výroba nových rohových a zakladacích plastových profilov
v ucelenej rozmerovej rade, ktoré plne nahradia doteraz používané nevyhovujúce kovové profily. PVC profily spoločnosti GUNNEX SK budú
používané pre riešenie zvýšených požiadaviek na požiarnu ochranu budov, kedy ponúknu jedinečné riešenie, v súčasnosti neponúkané žiadnou
z firiem v Európe.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoja žiadateľa pri výrobe plastových výrobkov, ako aj ochrana životného prostredia
vo všetkých cykloch výrobku s využitím nových postupov, technológií a materiálov.

Projekt je postavený na realizácii jednej hlavnej aktivity s názvom Rozvoj existujúceho MSP, ktorá spočíva v obstaraná inovatívnej technológie,
vychádzajúcej v ústrety požiadavkám európskeho trhu. Projekt sa realizuje vo vlastných výrobných priestoroch spoločnosti Gunnex SK, s.r.o.

Výsledkom realizácie projektu bude jeden inovovaný výrobný proces, tri nové produktové rady (11 nových typov výrobkov) a vytvorené štyri
nové pracovné miesta.

 

Riadiaci orgán OP VaI

www.minedu.sk

Webové sídlo SO

www.mhsr.sk 

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk 

SPOLOČNOSŤ

PRODUKTY
 
 

 

 

 
Copyright (c)2015 GUNNEX SK, s.r.o. Nedeľa, 5 Apríl 2020