Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o. podpísala v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu podnikateľských aktivít v oblasti zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií,  s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rast spoločnosti GUNNEX SK, s.r.o.

Kód projektu v ITMS:

25110121084

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os:

1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie:

1.1 Inovácie a technologické transfery

Cieľ projektu:

Trvalo udržateľný rast konkurencieschopnosti spoločnosti GUNNEX SK, s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie a diverzifikácie činností

Špecifické ciele projektu:

Zvýšenie počtu zamestnancov o 3 nové pracovné miesta (1 miesto počas udržateľnosti projektu) a zlepšenie pracovných podmienok súčasných a budúcich zamestnancov

Zavedenie inovatívnej a šetrnej technológie na výrobu profilov na zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov

Zavedenie modernej technológie na výrobu zatepľovacích profilov s cieľom zvýšenia pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti

Prijímateľ:

GUNNEX SK, s.r.o.

Miesto realizácie projektu:

Slatinská 1714, Beluša

Doba realizácie projektu:

12/2015 – 12/2015

Výška poskytnutého finančného príspevku:

166 000,00 EUR

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/

Implementačná agentúra:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

http://www.siea.sk/strukturalne-fondy 

SPOLOČNOSŤ

PRODUKTY
 
 

 

 

 
Copyright (c)2015 GUNNEX SK, s.r.o. Nedeľa, 5 Apríl 2020