PRODUKTY

Projekt 2017

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť GUNNEX SK, s.r.o zrealizovala projekt s názvom: „Výroba nových PVC profilov pre zatepľovacie systémy ETICS“, ktorý je spolufinancovaný z európskych štrukturálnych fondov na základe Zmluvy o poskytnutí NFP medzi spoločnosťou GUNNEX SK, s.r.o a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.01.2018.

Informácie o projekte

Operačný program: Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Schéma pomoci: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou

Kód projektu v ITMS2014+: 313031F316

Miesto realizácie projektu: Beluša

NFP: maximálne do výšky 199 999,82 EUR

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu: 06-08/2017

Zmluva o poskytnutí NFP:  http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3275184&l=sk

 

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je zavedenie inovovaných výrobných procesov a s ním spätá výroba nových rohových a zakladacích plastových profilov v ucelenej rozmerovej rade, ktoré plne nahradia doteraz používané nevyhovujúce kovové profily. PVC profily spoločnosti GUNNEX SK budú používané pre riešenie zvýšených požiadaviek na požiarnu ochranu budov, kedy ponúknu jedinečné riešenie, v súčasnosti neponúkané žiadnou z firiem v Európe.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoja žiadateľa pri výrobe plastových výrobkov, ako aj ochrana životného prostredia vo všetkých cykloch výrobku s využitím nových postupov, technológií a materiálov.

Projekt je postavený na realizácii jednej hlavnej aktivity s názvom Rozvoj existujúceho MSP, ktorá spočíva v obstaraná inovatívnej technológie, vychádzajúcej v ústrety požiadavkám európskeho trhu. Projekt sa realizuje vo vlastných výrobných priestoroch spoločnosti Gunnex SK, s.r.o.

Výsledkom realizácie projektu bude jeden inovovaný výrobný proces, tri nové produktové rady (11 nových typov výrobkov) a vytvorené štyri nové pracovné miesta.

 

Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Kúpne zmluvy:

Zverejnenie kúpnej zmluvy na dodávku technológie LEPIACA LINKA, ktorá bola predmetom verejného obstarávania číslo 24644-WYT (Lepiaca linka) v rámci projektu – Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rast spoločnosti GUNNEX SK, s.r.o., ITMS kód: 25110121084 financovaného s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Dátum zverejnenia: 30.11.2015.

zmluva_lepiacalinka

Zverejnenie kúpnej zmluvy na dodávku technológie PROFILOVACIA LINKA, ktorá bola predmetom verejného obstarávania číslo 24645-WYT (Lepiaca linka) v rámci projektu – Zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rast spoločnosti GUNNEX SK, s.r.o., ITMS kód: 25110121084 financovaného s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Dátum zverejnenia: 30.11.2015.

zmluva_profilovacialinka